Tuyển sinh

Tuyển sinh học viên học thanh nhạc cho mọi lứa tuổi, giáo viên giảng dạy giàu kinh nghiệm đạt hạng quốc gia và học viện